OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SVOZ VO

Všeobecné obchodní podmínky (VOP) pro svoz velkoobjemu od občanů prostřednictvím služby SMOLO CZ, s.r.o.

 1. Základní ustanovení
  1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vztahy mezi smluvními stranami, kdy na jedné straně je dodavatel služby – společnost SMOLO CZ s.r.o., IČ 25355996, DIČ CZ25355996, se sídlem nám. Svobody 527, 739 61 Třinec, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 9525 (dále jako Dodavatel)
  2. Druhou stranou je fyzická osoba – objednatel služby, která uzavírá smlouvu s dodavatelem (dále jako Odběratel).
  3. Odběratel potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy řádně seznámil s těmito VOP a že s nimi výslovně souhlasí.
 2. Předmět a rozsah poskytované služby
  1. Předmětem poskytnutí služby je svoz objemných předmětů z domácností do provozovny Dodavatele.
  2. Služba zahrnuje přistavení vozidla z provozovny Dodavatele ve smluveném termínu na místo nakládky objednané Odběratelem, naložení objemných předmětů do vozidla Dodavatele, dopravu zpět do provozovny Dodavatele.Dodavatel nezajišťuje stěhování objemných předmětů na dohodnuté místo nakládky.
 3. Sjednání smlouvy, odstoupení od smlouvy a provedení předmětu smlouvy
  1. Smlouvu o poskytnutí služeb může Odběratel uzavřít tak, že vyplní objednávkový formulář na webu sluzby.smolo.cz provozovaném Dodavatelem. Smlouva vzniká na základě vyplnění a odeslání objednávkového formuláře Odběratelem a zpětným potvrzením termínu Dodavatelem na zadanou e-mailovou adresu Odběratele.
  2. Přijetí objednávky Dodavatel potvrdí Odběrateli informativním e-mailem na Odběratelem zadanou e-mailovou adresu, a to zpravidla do 2 pracovních dnů.
  3. V případě, že Odběrateli nebyl potvrzující e-mail doručen nejpozději 2 dny před termínem realizace, má Odběratel možnost kontaktovat Dodavatele telefonicky nebo e-mailem dle kontaktních údajů uvedených na webové stránce sluzby.smolo.cz
  4. Odběratel má právo od smlouvy odstoupit nejpozději 2 dny před termínem realizace, a to zasláním písemného odstoupení od smlouvy na e-mailovou adresu Dodavatele uvedenou v potvrzujícím e-mailu.
 4. Cena za poskytované služby
  1. Všechny ceny jsou v objednávkovém formuláři Dodavatele vždy aktuální a jsou uvedeny v české měně (Kč) včetně DPH, dle platných předpisů. Cena služby je Odběrateli stanovena v kalkulátoru ceny na webu Dodavatele sluzby.smolo.cz (dále jen „kalkulátor“). Odběratel odesláním objednávkového formuláře stvrzuje skutečnost, že byl seznámen s aktuální cenou objednané služby.
  2. Pokud Odběratel v případě objednání služby popsané v bodě 2.1. a 2.2. uvede Dodavatele v omyl tím, že shromáždí k odvozu jiný druh nebo množství předmětů, než uvedl v objednávkovém formuláři, není Dodavatel povinen tyto předměty převzít.
  3. Pokud Odběratel v případě objednání služby popsané v bodě 2.1 a 2.2. uvede Dodavatele v omyl tím, že v den a místě nakládky neumožní službu provést, uhradí Dodavateli náklady za marnou jízdu, které jsou uvedeny na objednávkovém formuláři.
 5. Platební podmínky
  1. Odběratel je povinen uhradit hotově Dodavateli cenu služby v plné výši, a to v den a na místě nakládky velkoobjemu.
  2. Nakládka bude provedena až po zaplacení smluvní ceny služby Odběratelem.
 6. Bezpečnost a ochrana informací
  1. Dodavatel prohlašuje, že veškeré osobní údaje Odběratele jsou důvěrné, a budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s Odběratelem. Dodavatel postupuje tak, aby Odběratel neutrpěl újmu na svých právech, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého života Odběratele. Veškeré osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně Odběratelem Dodavateli, jsou zpracovávány za účelem splnění objednávky, splnění smluvního vztahu, případně za účelem oprávněného zájmu Dodavatele (např. vedení sporu ze smluvního vztahu). Jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, účinném od 25. 5. 2018.
  2. Uzavřená smlouva je Dodavatelem archivována po dobu určenou příslušnými právními předpisy a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.
 7. Práva z vadného plnění
  1. Smluvní strany prohlašují, že se veškeré případné spory budou snažit řešit především smírnou cestou. Pokud nedojde ke smírnému vyřešení sporu, může se kterákoliv ze stran obrátit na soud, případně využít služeb subjektu mimosoudního řešení sporu. Věcně příslušným subjektem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869. Internetová adresa tohoto subjektu je www.coi.cz. Procesní pravidla pro vedení takového to mimosoudního sporu jsou uvedena na webových stránkách ČOI, a to na: www.adr.coi.cz.
  2. Práva a povinnosti těmito VOP a smlouvou blíže neupravené se řídí právním řádem České republiky.

Tyto VOP jsou platné a účinné od 1. 5. 2023